fischer artý deðeri

Bizim performanslarýmýz sizin avantajýnýz:

  • Deneyimli ve kalifiye teknisyen ve mühendisler tarafýndan talebe göre teknik danýþmanlýk
  • Kesit güçleri veya etkileri ile ilgili verileriniz bazýnda sabitlemeler için kiþisel ölçümlerin oluþturulmasý
  • Dübel doðrultusunda optimum baðlantý konstrüksiyonu için destek
  • Örnek montajlar, çekme deneyleri ve yerinde danýþmanlýk için teknik dýþ hizmetin saðlanmasý
  • Planlayýcýlar, ustalar ve satýcýlar tarafýndan hedef grup doðrultusunda teknik danýþmanlýk
  • Özel çözümlerle ilgili çalýþmalar ve karar vericilerle koordinasyon
  • Rekabet ürünleriyle karþýlaþtýrýldýðýnda optimum fischer ürünlerinin karþýlaþtýrmalý hesaplamasý ve belirlenmesi
  • Performans çizelgeleri ile çalýþma esnasýnda destek
  • Dinamik, ýsý ölçümü, yedek sistemleri vb. gibi iddialý dübel ölçümlerinde destek

fischer İletişim


fischer Turkey

Cevizli Mahallesi Mustafa Kemal Cad., Hukukçular Towers No:66 A Blok Kat 9

34865 Kartal Istanbul

Turkey

telefon: +90 216 326 0066
faks: +90 216 326 0018