fischer danýþmanlýk

fischer danýþmanlýk; bulunduklarý pazarlarda þirketleri, enstitüleri ve resmi kurumlarý yaptýklarý iþlerde ve yalýn yönetimin gerçekleþtirilmesi aþamasýnda uluslararasý faaliyetleri bulunan iþletmeci danýþmandýr.

Müþterilerimize, deðer yaratma zincirinin tamamýnda bir bütünü kapsayacak nitelikte süreç danýþmanlýðý sunuyoruz; bunu sadece üretim aþamasýnda deðil, dolaylý, yönetim ile ilgili alanlarda da danýþmanlýk hizmetleri veriyoruz. Bütünsel hareketimiz müþterilerimizi ve ortaklarýmýzý rekabet yeteneklerini artýrmada ve ayný þekilde mümkün olduðunca etkin ve israfa yol açmadan çalýþma hedeflerinde destekliyor.

fischer İletişim


fischer Turkey

Cevizli Mahallesi Mustafa Kemal Cad., Hukukçular Towers No:66 A Blok Kat 9

34865 Kartal Istanbul

Turkey

telefon: +90 216 326 0066
faks: +90 216 326 0018