fischer þirketler grubu

fischer dört iþ kolu, yani sabitleme sistemleri, otomotiv sistemleri, fischerteknik ve süreç danýþmanlýðý ile varlýðýný bugün dünya çapýnda sürdüren bir þirkettir. On yýllardan beri var olan baþarýlý geliþimimiz ve sabitleme tekniðinde piyasa üzerindeki hakimiyetimiz konusunda yenilikçi gücümüze teþekkür borçluyuz. Yenilik bizim için sürekli olarak yenilikler sunmak demektir. Bu yenilik yalnýz ürünlerimizle sýnýrlý kalmaz. Ayrýca teknik deneyimimiz, organizasyonumuz ve þirketle ilgili bütün çalýþmalar günlük olarak bunlarý ne þekilde düzeltebileceðimiz, müþterilerimize ve þirketimize daha fazla yarar saðlamasý amacýyla israfý nasýl önleyeceðimiz konusunda kontrol edilir.

Biz, Fischer ailesi üyelerinden biri tarafýndan yönetilen bir aile þirketiyiz. Bunun çok avantajlý olduðunu düþünüyoruz. Bizde müþterilerimiz ve onlarýn talepleri ve ayný þekilde bay ve bayan çalýþanlarýmýz her þey için tek ölçüsüdür, ortaklar veya üç aylýk raporlar deðil. Düþündüklerimiz ve yaptýklarýmýz uzun vadeli hedeflere yöneliktir. Kýsa yoldan karar alma yöntemleri; deðiþik çerçeve þartlarýna hýzla ve esnek bir biçimde tepki vermemiz açýsýndan bize yardýmcý oluyor

Ýdealimizde, bütün iþletmelerdeki çalýþmalarda baðlayýcý olan ve hedeflerimize ulaþýrken yaptýklarýmýzý belirten deðerlere yer verdik: inovatif, sorumluluk bilinçli, ciddi. Bu ve sürekli iyileþtirme süreci kalifiye, þirketi ön planda tutan çalýþanlarý þart koþuyor. Bay ve bayan çalýþanlarýmýz en büyük yatýrýmýmýzdýr, tesis ve makineler deðil. Bu nedenle eðitime ve eðitime devam etmeye yoðun olarak yatýrým yapýyoruz.

Sabitleme sistemleri

Sabitleme sistemleri

fischer'in özü ve aðýrlýk noktasý sabitleme sistemleri alanýdýr. Uzmanlýðýmýz bu alandadýr. 14.000'den fazla ürünle her sabitleme sorununa bir çözüm.

fischer otomotiv sistemleri

fischer otomotiv sistemleri

fischer otomotiv sistemleri sürücüye ve ön yolcuya bütünsel olarak memnuniyet hissi sunan iç mekan çözümlerinde lider tedarikçi firmadýr.

fischerteknik ve fischerTiP

fischerteknik ve fischerTiP

fischerteknik alanýndaki oyuncak bloklar, konstrüksiyon oyuncaklar segmentinde bir klasik sayýlýr. Bu kaliteli Made in Germany oyuncaklar dünyanýn her yerinde hayranlarýyla buluþuyor.

fischer danýþmanlýk

fischer danýþmanlýk

fischer danýþmanlýk; bulunduklarý pazarlarda þirketleri, enstitüleri ve resmi kurumlarý yaptýklarý iþlerde ve yalýn yönetimin gerçekleþtirilmesi aþamasýnda uluslararasý faaliyetleri bulunan iþletmeci danýþmandýr.