Sabitleme dünyasýna fischer'in kalite sözü

Dünya çapýnda ustalar ve profesyoneller plastik, metal sabitleme sistemleri veya kimyasal sabitlemeler konusunda fischer'in yenilikçi ürünlerine, sistem ve hizmetlerine güveniyor.

Þirket felsefemizin prensiplerinden hareketle kalite, performans, teknik geliþim, kullanýcý dostu ve mümkün olan en iyi fayda ile öne çýkan ürün ve hizmetlerimizle müþterilerimizi hayran býrakýyoruz.

fischer pazara yönelik ürün geliþtirmeleri, bütün iþ kollarýnda sürekli gerçekleþtirilen iyileþtirmeler ve ayný þekilde kusursuz ürünleri ve hizmetleri sayesinde dünya çapýndaki müþterileri arasýnda tercih edilen bir partner olmaktadýr.

Proseslerimiz entegre bir yönetim sisteminde tanýmlanmýþtýr.
Ýþletme politikasýna dayanarak fischer proses sistemleri vasýtasýyla gerçekleþtirilen þirket hedefleri belirlenmiþtir, örneðin:

  • Sürekli iyileþtirme
  • Uzman kadro
  • Güçlü prosesler
  • Tam zamanýnda prensipleri

Müþterilerimiz için önemli bilgi: önümüzdeki günlerde burada güncel ISO 9001 und 14001 sertifikalarýmýzý bulabilirsiniz.