Çevre için, insanlar için. - Biz sorumluluk üstleniyoruz

"Aktif çevre yönetimi vasýtasýyla bize ve gelecek nesillere bozulmamýþ bir çevre kalmasý için katký saðlýyoruz." Dünya çapýnda ustalar ve profesyoneller plastik, metal sabitleme sistemleri veya kimyasal sabitlemeler konusunda fischer'in yenilikçi ürünlerine, sistem ve hizmetlerine güveniyor.

fischer pazara yönelik ürün geliþtirmeleri, bütün iþ kollarýnda sürekli gerçekleþtirilen iyileþtirmeler ve ayný þekilde kusursuz ürünleri ve hizmetleri sayesinde dünya çapýndaki müþterileri arasýnda tercih edilen bir partner olmaktadýr.
Proseslerimiz DIN EN ISO 9001:2008 ve DIN EN ISO 14001:2005'e dayanan entegre bir yönetim sisteminde tanýmlanýr.
Ýþletme politikasýna dayanarak fischer proses sistemleri vasýtasýyla gerçekleþtirilen þirket hedefleri belirlenmiþtir, örneðin:

  • Sürekli iyileþtirme
  • Uzman kadro
  • Güçlü prosesler
  • Tam zamanýnda prensipleri

Zaman tünelinde bugüne kadarki çevre önlemlerimiz

1953
Plastik geri dönüþümü
1977
Kartonun ayrý þekilde toplanmasý
1981
Isýtma pompalarý için ýsý kaynaðý olarak soðutma suyu deposu - fischer araþtýrma ýsý pompalarý yeni binasý vasýtasýyla ýsýtma, ýsý pompalarý vasýtasýyla yönetim binasýnýn ýsýtýlmasý
1985
PCB soðutmalý bütün transformatörlerin ikamesi
1989
Çevreden sorumlu bir kiþinin görevlendirilmesi
Ses izolasyon önlemleri
Isýnýn geri kazanýmý klima cihazlarý veri çalýþmasý
Her alanda atýklarýn ayrýlmasý
1992
Metal çalýþmasý: Atýk su iþleme tesisi
1997
Çevre sertifikasý ISO 14001
2000

Bütün tesis düzenlemelerinin daha modern ve verimli düzenlemelerle deðiþtirilmesi; bina otomasyonuna entegrasyon

2004
Tumlingen: yeni soðutucu
2006
Tumlingen: Soðutma suyu beslemesi; soðutma suyu pompalarýnýn daha yeni ve verimli bir Horb ile deðiþtirilmesi: Soðuk üretiminin geliþtirilmesi: Isý pompasý fonksiyonlu soðutma makinesi
2008
Tumlingen, araç tamir atölyesi yeni binasý2010
Tumlingen, ýsýtma merkezinin yenilenmesi: Teþvik imkanlarýnýn belirlenmesi ve gelecekte Horb ýsýtma konseptinin ve toplam enerji aðý araþtýrmasýnýn kararlaþtýrýlmasýnýn dahil olduðu enerji araþtýrmasýnýn tamamlanmasý: Enerjinin uzun süreli ve sürekli olarak hazýr bulundurulmasý için bir konseptin son þekli.
1970
Soðutma amaçlý kullanmak için içme suyu yerine kuyu suyu kullanýmý
Enerji deposu olarak 1000 m³ ile soðutma suyu haznesi
1979
Özel atýklar için kýlavuz kitap
1983
Aðýr metal içermeyen plastik boyalar
Basýnçlý hava oluþturmak için atýk ýsýnýn deðerlendirilmesi
1987
Klorsuz makine yaðý
Metalde iþlem ýsýsýnýn geri kazanýlmasý çalýþmasý
Su kirliliðine yol açan maddeler için depo
1990
Ana enerji tüketiminin kalorifer yakýtýndan gaza dönüþtürülmesi
Yanýcý sývýlar için depo
1993
Araç yýkama yerlerinde yað ayrýcý
1998
Denzlingen yeni bina fotovoltaik tesisi
2001
fischer otomotiv sistemleri yeni binasý
Soðutma suyu deposu, serbest soðutma için soðutma kulesi, endüstriyel yerden ýsýtma vasýtasýyla atýk ýsýnýn deðerlendirilmesi, kompresör artýk ýsýsýnýn ýsýtma aðýna beslenmesi, bina otomasyonuna dahil edilmesi
Enerji veri bankasý
2005
Tumlingen: Plastik iþlemenin yenilenmesi
Atýk ýsý kullanýmý için soðutma sisteminin en uygun konuma getirilmesi
Isý geri kazaným sistemli desantral çatý havalandýrma cihazlarý
2007
Tumlingen: Soðutma suyu beslemesi ve su arýtmada deðiþiklik
KMT holünde (endüstriyel yerden ýsýtma) artýk ýsýnýn daha etkin kullanýmý - Horb: Üretim ýsý düzenleme: Soðutma konsepti için tasarým yarýþmasý - Denzlingen: Soðuk hava üretiminin geliþtirilmesi
2009
Biodübel - UGf, Friedrichshafen FAKUMA'da ilk defa bir "Biodübel" prototipini tanýtýyor
fischer misafihanesi: Isý ve enerji elde etmek için mini blok ýsýtma santralinin kurulmasý
"Green IT" yeni data merkezi
2011
Tumlingen, ýsýtma merkezinin yenilenmesi: Ýki yapým aþamalý uygulama etabý (2012'deki 2. yapým aþamasý)
EWI ürünleri için EPD (Çevresel Ürün Beyanlarý)