Süreklilik

fischer þirketler grubu toplumsal sorumluluðunu aktif bir biçimde üstlenir. Bununla ilgili ilkeler fischer idealinde tespit edilmiþtir ve ekonomik, sosyal ve ekolojik bakýþ açýsý dikkate alýnýr. fischer ekonomik geliþimi, toplumun çýkarlarýna ters düþmeyecek þekilde uzun süreli ve sürekli hedeflerle planlamaktadýr.

fischer ideali þirkete baðlý bütün gruplarla (Stakeholder) iliþkileri ve liderliði düzenler. Ayrýca ekonomik etkime çerçevesini de ortaya koyar. Güven dolu iþbirliði, emin ve kararlý ticaret, karþýlýklý takdir, ortaya konan iþe göre gelir ve ayný þekilde geleceðe yönelik organizasyon türleri ve çalýþma yöntemleri de halkla iliþkiler veya basýn çalýþmasý, fischer'in kendi haklarý için de talep ettiði üçüncü þahýslarýn korunmuþ düþünsel mülkiyetinin dikkate alýnmasý ve ayrýca uygun kurullarda aktif iþbirliði, kurumlar ve birlikler gibi ayný þekilde bu kapsamda deðerlendirilir.

fischer yýllardan beri aktif çevre koruma çalýþmalarý yapmaktadýr. Bu çalýþmalar þirket proseslerini, kaynaklarý koruyan ürünlerin araþtýrýlmasýný ve geliþtirilmesini de kapsar.

Ýþletme içi eðitimin yanýnda fischer, büyük ölçüde iþletme harici eðitim projelerine angaje olmaktadýr. Ýþletmede fýrsat eþitliði ve aile ile iþ yaþamýnýn baðdaþmasý teþvik edilir. Kadronun çalýþma güvenliði ve saðlýðýn korunmasý son derece büyük bir önem taþýr.

Ekonomik imkanlarý çerçevesinde fischer, þirketin hedefleri ve beklentileriyle örtüþen sosyal, kültürel ve sportif giriþimleri ve dernekleri destekler.

fischer þirketler grubunun iþletme politikasýyla ilgili bilgiler burada.

Sabitleme dünyasýna fischer'in kalite sözü

Sabitleme dünyasýna fischer'in kalite sözü

Dünya çapýnda ustalar ve profesyoneller plastik, metal sabitleme sistemleri veya kimyasal sabitlemeler konusunda fischer'in yenilikçi ürünlerine, sistem ve hizmetlerine güveniyor.

Çevre için, insanlar için. - Biz sorumluluk üstleniyoruz

Çevre için, insanlar için. - Biz sorumluluk üstleniyoruz

"Aktif çevre yönetimi vasýtasýyla bize ve gelecek nesillere bozulmamýþ bir çevre kalmasý için katký saðlýyoruz." Dünya çapýnda ustalar ve profesyoneller plastik, metal sabitleme sistemleri veya kimyasal sabitlemeler konusunda fischer'in yenilikçi ürünlerine, sistem ve hizmetlerine güveniyor.